GDPR-policy

VKV Vattenrening:s Integritetspolicy

VKV vattenrening värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

VKV vattenrening AB, Org. Nr: 559273-7223. Med adress: Industrivägen 10, 744 31 Heby. Är personuppgiftsansvarig för företages behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T .ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får också tillgång till dina uppgifter på följande sätt;

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 • Uppgifter som vi får när du får ett uppdrag ifrån oss.
 • Uppgifter som vi får när vi ingår ett avtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Vi behandlar följande personuppgifter;

 • Ditt namn.
 • Personnummer.
 • Telefonnummer.
 • Bokföringsadress.
 • E-postadress.

Vi behandlar din personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig enligt avtal och gällande lagstiftning. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information om våra tjänster, om får marknadsföring och om utförandet av kund- och marknadsanalyser.

Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det skulle behövas. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelse enligt avtal och lag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för de angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifterna vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall de finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver de för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Direktmarknadsföring

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t. ex. via post, e-post och sms).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden. och du kan alltid nå dem på gdpr@vkv-vattenrening.se